Bytové domy Klenova  |  Bratislava, Slovensko
Rastislav Straňák + FORM-PROJEKT | 2003-2005
Zástavbu tvorí 6 objektov bytových domov, ktorých architektonické riešenie vychádzalo zo zámeru ich pôsobenia ako jednotného celku, a zároveň odlišujúcich sa, a to najmä v architektonickom detaile, farebnosťou fasád a pod.Dominuje snaha rešpektovať a využiť terénne danosti pozemku a dosiahnutie súladu navrhovanej hmotovo-priestorovej štruktúry s charakterom jestvujúcej zástavby v bezprostrednom okolí. Základná koncepcia hmôt navrhovaných bytových domov vychádza z kompozície jestvujúcich objektov prechodného ubytovania situovaných v blízkosti parcely pozdĺž Vlárskej. Tieto „kvádre“ rozvíjame v horizontálnom aj vertikálnom štrukturovaní hmôt. Členenie hmôt v rôznej miere ovplyvňuje a podmieňuje zohľadnenie špecifík samotnej lokality /najmä členitosť terénu, jeho severo –južná orientácia/, ako aj vplyv jestvujúcej zástavby rodinných domov v Klenovej ulici.Zámer členenia hmôt je riešený vertikálnym členením fasád posunom hmôt a architektonickými prvkami, ktoré rozčleňujú fasádu na menšie celky, horizontálne členenie vytvára posun hmôt – suterénnych a prízemných podlaží vzhľadom na terén a odsadenie posledného podlažia s využitím pre obytné terasy.