Smart Office House  |  Žilina, Slovensko
Rastislav Straňák | 2013
Koncepčne je objekt navrhnutý ako kompaktná hmota, s maximálnou možnou mierou využitia daného priestoru.Pôdorysne kopíruje dané parcely do tvaru lichobežníka. Výška objektu nepresahuje 3 nadzemné podlažia, aby neobmedzovala okolitú zástavbu. Hmotovo sa snaží dotvárať ulicu s možnosťou ďalšieho nadviazania pozdĺž uličnej čiary. Materiálovo je objekt delený na dva celky, pričom hmota je v pravej časti konzolovaná nad chodník a vytvára tak prestrešenie vstupu. Zároveň tak objekt svojím tvaroslovím dopĺňa ulicu mestotvorným prvkom podlubia. V lavej časti je zachovaný prejazd popod objekt do dvora, z ktorého je vstup do administratívnej časti budovy. Architektonický výraz objektu je civilný, prispôsobujúci sa okolitým fasádam. Okná v pravej čast majú charakteristické lemovanie tzv. “šambrány”, na lavej strane je tvar okien proporčne prispôsobovaný susednému objektu.Objekt na severnej a západnej strane nemá okná, pre možnosť prípadnej dostavby v budúcnosti.